Rewards

LevelAvg. rewardAvg. bonusAvg. bountyAvg. Total
150,000 ISK47,000 ISK80,750 ISK177,750 ISK
294,974 ISK97,108 ISK174,887 ISK258,063 ISK
3319,650 ISK321,400 ISK795,860 ISK345,000 ISK
4811,143 ISK808,914 ISK5,339,587 ISK5,891,192 ISK

Damage by faction

FactionEmExplosiveKineticThermal
Angel Cartel567
Angel Cartel2961
Angel Cartel2268
Angel Cartel588
Gallente Federation1260
Gallente Federation2100
Gallente Federation14455
Gallente Federation15680
Guristas Pirates2172
Guristas Pirates362
Guristas Pirates189326
Guristas Pirates160366
Minmatar Republic640
Minmatar Republic1680
Minmatar Republic1152
Minmatar Republic640
Sansha's Nation167367
Sansha's Nation888
Sansha's Nation2331
Sansha's Nation156510
Serpentis760
Serpentis1300
The Blood Raider Covenant71306
The Blood Raider Covenant14
The Blood Raider Covenant406
The Blood Raider Covenant68680
Thukker Tribe0
Thukker Tribe80
Thukker Tribe0
Thukker Tribe80